Next Prev

pardijntje

crèche voor 0 tot 3 jaar

In crèche Pardijntje vangen we kinderen tot 3 jaar op in 10 verschillende leefgroepjes. We zijn hiervoor professioneel uitgerust en beschikken over gediplomeerde medewerkers die optimale ontplooiingskansen willen bieden aan alle kindjes die ons toevertrouwd worden. Pardijntje wordt ondersteund door de stad Genk, is erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin, voldoet aan de eisen die de overheid stelt en werkt onder toezicht van Kind en Gezin.

Visie en kwaliteitsbeeld

Crèche Pardijntje heeft als pedagogische visie een veilig en kindvriendelijk pedagogisch klimaat te scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hen de beste kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien.
Veiligheid bieden is een belangrijke peiler van ons kwaliteitsvol pedagogisch beleid. Hiermee doelen we enerzijds op de fysieke veiligheid van alle opgevangen kindjes. Dat vertaalt zich in infrastructurele maatregelen en ook in het pro-actief toezicht dat we van onze medewerkers verwachten. Anderzijds is er zeker evenveel aandacht voor de psychische veiligheid die in deze leeftijdsgroep erg belangrijk is. Kindjes moeten zich thuis voelen in hun groepje van Pardijntje. Ze moeten zich veilig voelen bij begeleid(st)ers die ze kennen zodat ze vol vertouwen op verkenning kunnen gaan in hun nieuwe omgeving. Om deze reden hechten we enorm veel belang aan een vast begeleid(st)ersteam per leefgroep.

Inschrijven

Wil je gebruik makenvan de diensten van Pardijntje dan moet je je inschrijven. Dit kan je na een afspraak bij de directeur. Je krijgt een rondleiding en een infogesprek over de opvangvoorwaarden en de werking van Pardijntje. Tijdens dit gesprek worden je gegevens en je opvangvraag geregistreerd op de website van CKO De Vloot. Dit is een netwerk VZW waarin alle opvangvoorzieningen van Genk vertegenwoordigd zijn. Alle opvangvragen worden via deze website gecentraliseerd in één database voor Genk.
Zoals afgesproken tijdens het infogesprek dient de definitieve inschrijving te gebeuren binnen de twee weken volgend op het infogesprek. Hiervoor dien je je, na afspraak, persoonlijk aan te melden bij de directeur. De inschrijving is definitief na ondertekening van het opvangcontract (doc.9) en de betaling van een reservatiesom van 50 euro. De reservatiesom wordt na de eerste opvangmaand op de factuur verrekend. Gaat de opvang niet door op initiatief van de ouders, dan behoudt de crèche de reservatiesom.

Ongeveer één maand voor de geplande opnamedatum neemt de betrokken teamverantwoordelijke contact met jullie op om de werking te verduidelijken en de inschrijving administratief in orde te brengen. Elke wijziging betreffende gezinssamenstelling, kinderlast, adres, telefoonnummer, werkgever, … moet je onmiddellijk melden. Blanco formulieren (doc. 11) om deze wijzigingen door te geven zijn ter beschikking in de inkomhal.
Treedt er in de loop van de opvang een wijziging op in het ouderlijk gezag of het verblijfs- of bezoekrecht, dan moet je dit onmiddellijk melden aan de directeur en staven met de nodige documenten zodat zij de overeenkomst kan aanpassen.